Politik A-Ö

Det här är lite av en valkompass för hur Sveriges Kommunistiska Parti står i olika frågor, från A till Ö.

ANSTÄLLNINGSTRYGGHET

Den otrygghet som arbetarklassen upplever och som på arbetsplatsen tar sig uttryck i allt osäkrare anställningar, övervakning och bemanningsföretag är en del av den offensiv som de svenska kapitalisterna släppt lös mot arbetarna. Genom att stapla prov- och visstidsanställningar undviker de arbetsrätten; genom bemanningsföretagen undviker de varje grundläggande trygghet som vi tillsammans kämpat oss till. Genom att begränsa strejkrätten försöker de kväva arbetarnas protester i sin linda och hindra dem att kämpa för ett bättre liv. Genom att försämra LAS, Lagen om anställningstrygghet, görs det än svårare att vinna en relativ trygghet på arbetsplatsen samtidigt som försämringarna når alla, inte bara de med redan tidigare dåliga anställningsförhållanden.

SKP, i motsatts till dom övriga partierna vill förstärka anställningstryggheten. Det är det arbetande folket som skapar rikedomarna, utan arbetarna är företaget inget. Därför ska eventuell övertalighet hos företagen ge sänkt arbetstid med bibehållen lön istället för sparken. Anställningstryggheten ska stärkas, inte försvagas.

 

ARBETE

Rätten till arbete är en mänsklig rättighet. Att ha ett arbete att gå till innebär inte bara att man har sin försörjning tryggad, utan även att man känner sig behövd och väntad; att man är en del av en gemenskap och att man är en omistlig del i ett socialt nätverk. Hundratusentals människor saknar denna rätt.

De som har ett arbete märker tydligt att stressen och pressen ökar, allt ska göras för att företagens vinster ska stiga. Förslitningsskador och psykiskohälsa, som utbrändhet ökar. Stressrelaterade sjukdomar står för över 40% av sjukfrånvaron på arbete. Löneutvecklingen har för länge sedan avstannat och de som arbetar får endast smulorna för vad deras arbete är värt. Underbemanning är ett problem i alla branscher.

SKP arbetar för att massrekrytering sker inom kommunal- och regional sektor, genom att undanröja underbemanningen kan också övriga skador, relaterade till arbetet minska. SKP arbetar också för att hela sjuklöneansvaret överförs på företagen, samt att sjuklönen ger inkomst på 90% av tidigare lön.

Arbete åt alla är en självklarhet för oss, av var och en efter förmåga – åt var och en efter behov.

 

ARBETSLÖSHET

I Sverige saknar hundratusentals människor ett arbete. Partierna i riksdagen, oavsett färg, är rörande överens om att en viss arbetslöshet är bra. På så viss tryggas företagens profiter genom att arbetarna ständigt är utbytbara, om de skulle kräva större del av företagens vinster eller bättre förmåner. För kapitalisterna är den konstanta arbetslösheten en säkerhetsventil som de kan använda mot folket; kräver arbetarna för höga löner finns det alltid en reserv av arbetskraft att bytas ut mot.

Den officiella statistiken anger en arbetslöshet på omkring 8%, vilket motsvarar runt 500 000 människor som saknar arbete. Mörkertalet är dock stort, då långt ifrån alla arbetslösa är inskrivna på arbetsförmedlingen är därmed kommer med i statistiken. Sysselsättningsgraden är runt 80%, vilket betyder att 20% av befolkningen i Sverige varken arbetar, studerar eller är inskriven i något åtgärdsprogram.

SKP kämpar för arbete åt alla och de som tvingas i arbetslöshet ska erhålla en A-kassa på 90% av tidigare lön.

 

ARBETSTIDSFÖRKORTNING

Tänk dig ett företag, vilket som helst. Det spelar ingen roll om det producerar varor eller tjänster. När företaget betalat löner och andra kostnader som har med arbetsplatsen att göra, återstår det en viss summa pengar. Dessa pengar kallas för mervärde. Det är ett resultat av de anställdas arbete – någon annanstans ifrån kan inte pengarna komma.

Den som kontrollerar mervärdet är också den som kontrollerar samhället. I Sverige kontrolleras den största delen av mervärdet av ett fåtal familjer som till exempel familjen Wallenberg. Det innebär att mervärdet som produceras på de svenska arbetsplatserna hamnar i fickorna på dessa kapitalister. De har ingen som helst delaktighet i produktionen av mervärdet, men mervärdet hamnar ändå hos dem.

Kravet på sex timmars arbetsdag är inget annat än ett sätt att återta en mycket liten del av det producerade mervärdet som dagligen tas från det arbetande folket. Utöver det ger sex timmars arbetsdag bland annat mer fritid och en lugnare tillvaro. Vi är absoluta motståndare till att folket ska köpa sig till sex timmars arbetsdag genom lönesänkning eller att kravet uppnås genom andra eftergifter från arbetarnas sida.

BOSTADSPOLITIK

I nästan alla svenska kommuner uppger man att det saknas bostäder. Värst är situationen i storstäderna som varje år redovisar dramatiska siffror när det gäller bostadsbristen. Grundorsaken till bostadsbristen är enkel att förstå: det byggs helt enkelt för få bostäder. I ett socialistiskt samhälle, där folkets behov bestämmer och inte kapitalets jakt efter profit, skulle bra och billiga bostäder åt alla prioriteras.

I dagens kapitalistiska Sverige ser det dock inte ut på det sättet. De stora byggföretagen är intimt sammanflätade med de svenska storbankerna och båda två tjänar på att upprätthålla bostadsbristen. Genom den kan de hålla uppe priserna och därmed tvingar de även vanliga människor att ta miljoner i lån. Av bankernas årliga vinst på över 100 miljarder kronor är en mycket stor del kommen från just bostadslånen.

Sveriges Kommunistiska Parti kämpar för att alla ska kunna bo tryggt, i fräscht och fint boende med låg hyra, som bara är en bråkdel av dagens hyror. Vi kämpar för omfattande nybyggnationer så att ingen ska stå utan bostad och så att ungdomar inte tvingas bo kvar hemma eftersom det saknas bostäder att flytta till. För att uppnå detta finns det gott om pengar: de finns i de hundratals miljarder kronor som storkapitalet hittills tjänat på bostadsbristen och utpressningen av folket.

DISKRIMINERINGSFRÅGOR

Sveriges Kommunistiska Parti har nolltolerans när det gäller diskriminering mot sexuella minoriteter och människor med funktionsvariation eller diskriminering på grund av ålder, etnicitet, ras eller religion.

Tillgänglighetsfrågorna skall ägnas särskild fokus när det gäller de med funktionsvariation.

Det finns stora problem i gatumiljöer och andra utomhusmiljöer, exempelvis trottoarer, brist på ramper, vid entréer, i tåg- och busstrafik.

Rättighets-, minoritets- och diskrimineringsfrågorna skall bevakas inom press, TV, radio, på arbetsplatser, sjukvården, föreningslivet, nöjesbranschen, skolor, utbildningsinstitutioner, myndigheter, kyrkor och trossamfund och rättsväsendet.

EUROPEISKA UNIONEN – EU

Den Europeiska unionen är en union bildad för att understödja de europeiska monopolen i deras kamp med monopolen från andra delar av världen. Unionen är en imperialistisk union, vars uppgifter består i att skaffa så bra förhållanden som möjligt för de egna monopolen i konkurrens med andra imperialistiska block runt om i världen, att bekämpa de egna befolkningarna och på så sätt höja de europeiska monopolens vinster på de egna befolkningarnas bekostnad och att vara ett bålverk mot kommunismen i medlemsländerna.

Sveriges Kommunistiska Parti är absoluta motståndare till EU och vi kräver Sveriges utträde ur EU, men vi gör oss inga illusioner om vad ett utträde skulle betyda. Ett svenskt utträde, utan en revolutionär övergång till ett socialistiskt samhälle, är en förändring av formerna och villkoren för de svenska monopolens utsugning av den egna befolkningen, av andra nationer och av deras konkurrens med andra monopol runt om i världen – utträdet är inget självändamål utan är intimt förknippat med vår kamp för socialismen.

FACKFÖRENINGSPOLITIK

SKP strävar efter att verka i alla arbetarklassens organisationer, hur många brister och felaktigheter de än har. Fackföreningsrörelsen är den viktigaste, eftersom här ställs motsättningarna mellan arbete och kapital på sin spets.

Kommunisternas roll är att försöka samla alla radikala krafter och motarbeta de reformistiska och borgerliga tendenser som idag finns inom fackföreningsrörelsen – dessa lamslår fackföreningarna och gör dem till redskap i kapitalisternas händer. Vi kämpar för att öka organisationsgraden bland arbetarklassen och för att demokratisera fackföreningsrörelsen. Vi kämpar även för enhet inom fackföreningsrörelsen . Detta innebär bland annat att vi försöker motverka splittringen mellan tjänstemän och arbetare, som resulterat i splittringen mellan LO och TCO. Splittringen motverkar den organiserade arbetarklassens slagkraft.

Kommunisterna verkar också för att fackförbunden ska omvandlas till verkliga kamporganisationer, där klassintresset är det enda vägledande. För att genomföra detta krävs att fackförbunden demokratiseras, att arbetarna och medlemmarna får större inflytande i förbunden och att alla avtal måste godkännas av medlemmarna själva. Alla representanter ska vara direkt avsättningsbara – sköter de inte sina uppdrag eller bryter de mot sina mandat ska medlemmarna kunna avsätta dem direkt. De representanter som väljs måste ha förtroende bland medlemmarna och ha en gedigen facklig erfarenhet från arbetsplatserna och därför måste medlemmarna få besluta om anställningar inom fackföreningarna. Lönerna inom förbundet ska alltid vara genomsnittet av medlemmarnas löner inom det aktuella förbundet.

FASCISM OCH ANTI-FASCISM

Sveriges Kommunistiska Parti döljer inte fascismens väsen: det är kapitalismens sista utväg för att rädda sig undan både kris och socialismen. Historiskt har fascismen gripit makten i länder där arbetarrörelsen varit stark och hotat kapitalismens själva existens och fascismens våld har alltid i första hand riktats mot arbetarklassen och kommunisterna. Det är också kommunisterna som alltid stått först i ledet i kampen mot fascismen – inte minst gäller det för de miljontals sovjetiska soldater som offrade livet för att bekämpa den tyska nazismen.

I kampen mot fascismen måste vi förstå att det aldrig går att bekämpa fascismen och krossa den inom ramen för kapitalismen. För att bekämpa fascismen måste vi slå undan fötterna för den – då måste kapitalismen krossas. För att göra det hjälper det inte att kalla på staten för att förbjuda nazistiska organisationer, utan det är folket självt som måste bekämpa dem och göra upp med dem. Därför betonar Sveriges Kommunistiska Parti folkets egen anti-fascistiska aktivitet: folkets organisering på arbetsplatser, i bostadsområden, på skolor och universitet och andra platser är den enda anti-fascistiska kampen som kan vara fruktbar.

FLYKTINGPOLITIK

Ingen människa vill tvingas lämna sitt hem och den plats hon har språkliga, kulturella och sociala band till. Idag tvingas emellertid människor på flykt av kapitalismens och imperialismens krig och miljöförstöring och många gånger av en extrem fattigdom som gör det omöjligt att stanna i hemlandet. Andra tvingas av fascism och repression att lämna sina länder och söka skydd någon annanstans.

När flyktingarna når våra gränser måste de mötas av vår solidaritet. De måste snabbt integreras i det svenska samhället och komma i arbete på samma villkor som svenska medborgare. De måste få möjlighet att bygga upp ett nytt liv.

Idag gör staten det generellt allt svårare för flyktingar som kommer från länder utanför Europa att stanna i Sverige och driver ut dem i en illegalitet där de arbetar svart under usla förhållanden eller blir kriminella av nödtvång. Det stora välkomnande som just nu erbjuds de ukrainska flyktingarna sätter fokus på hur selektivt staten agerar i kapitalets intresse. Dessa människor – som självklart ska ha all hjälp och allt stöd – är mer värdefulla för kapitalet som vill ha sina investeringsmöjligheter i Ukraina tillbaka, än vad människor från exempelvis Afghanistan är.

Sveriges Kommunistiska Parti kämpar för en human, solidarisk flyktingpolitik. Men denna kan aldrig förverkligas i det kapitalistiska systemet som alltid kommer att välja att dela ut sin hjälp till dem man kan ha nytta av och stänga gränserna för andra. Solidaritet med flyktingar är det första kravet vi vill förverkliga i ett socialistiskt samhälle, och därefter kämpar vi för en värld där människor inte behöver fly från sina hem.

 

FRED

Ropen efter fred uttrycker folkens längtan efter att inte mänskligt liv, det människorna har skapat och inte heller naturen ska förstöras. Det är inte samma sak som pacifism. Det har krävts strider mot kolonialism och mot överlevda samhällssystem. I klassamhällena kämpar den förtryckta klassen för sina rättigheter och förtryckarna i olika länder bekämpar varandra på folkens bekostnad. ”Fred och bröd” var bolsjevikernas (socialisternas) huvudparoll 1917. För varaktigfred krävs socialism.

 

FÖRSKOLA

För barnen är förskolan en viktig tid. Här lär de sig umgås med andra, hantera konflikter och de förbereds för skolan. De lär känna andra vuxna än de som de varit med sedan de kom till världen och med en bra pedagogik lär de sig massor.

Även för föräldrarna och framför allt kvinnorna spelar förskolan en viktig roll. Den möjliggör för båda föräldrarna att arbeta och förskolan bidrar därmed till att bryta den ojämlikhet som präglat relationen mellan man och kvinna, där mannen arbetat och kvinnan varit hemma.

För att förskolan ska kunna fungera bra krävs dock att den rustas upp. Det betyder bland annat mindre barngrupper och högre personaltäthet, men även mindre dokumentation och administration. Det kräver också högre löner för de som arbetar inom förskolan.

Med mindre barngrupper får lärarna tid för varje barn och verksamheten kan fokusera på sin pedagogiska verksamhet istället för att bara förvara barnen. Med högre personaltäthet minskar stressen och fler kan dela på jobben. Med mindre dokumentation och administration kan fokus läggas på barnen. Med högre löner kan också förskolelärarna och barnskötarna klara vardagen och det bidrar också till att locka fler till yrket.

IDROTT

Bland det viktigaste människan kan ägna sig åt är fysisk aktivitet. Att idrotta eller på annat sätt anstränga kroppen bidrar till det fysiska välmåendet och håller kroppen i trim. Det motverkar en rad sjukdomar och påverkar även det psykiska måendet och det förhindrar och lindrar även en rad ålderssjukdomar.

Ändå har aktivitetsnivån minskat under de senaste åren, framför allt bland äldre ungdomar. Utvecklingen hänger samman med samhällsutvecklingen i stort. På landsbygden kan det vara svårt att få ihop idrottslag eller -grupper eftersom bygden avfolkas och framför allt spelar den socioekonomiska faktorn in – det är helt enkelt dyrt att idrotta. Alltifrån medlemskap till utrustning kostar pengar och i tider av enorm prisökning kommer inte idrotten bli mer tillgänglig.

För att möta nedgången i idrottsaktiviteten är det nödvändigt med riktade subventioner till ungdomarnas idrottsföreningar för att dessa ska kunna överbrygga socioekonomiska skillnader och erbjuda idrott till alla. Utrustning och andra nödvändigheter måste erbjudas gratis till de som inte har råd och speciellt stöd måste riktas till avfolkningsområden, så att även ungdomarna i dessa områden kan idrotta. Det är i slutändan också en fråga om att hela Sverige ska kunna leva.

 

JORDBRUKET

Jordbruket med sin stordrift av monokulturer över enorma arealer och sitt behov av bekämpningsmedel förgiftar vår värld och vår föda. Detta är ett sätt att odla som bidrar till avskogning, som släpper ut mängder av växthusgaser och till sist gör jorden steril och obrukbar eftersom mikrolivet i jorden dör. Det tar dessutom ifrån bondebefolkningen, i främst tredje världen, deras möjligheter att överleva på traditionell odling. Jordbruket förstås också om köttproduktion. Modern köttproduktion och boskapshållning i stordrift har samma monokulturproblem som drabbar grödor som odlas för mänsklig konsumtion – profitabla energirika växter odlas storskaligt för att boskapsdjur ska växa snabbare och även lägga på sig en större massa kött och fett.

En annan typ av jordbruk och boskapshållning krävs – dels för att rädda miljön och dels för att möjliggöra fortsatt produktion av livsmedel. Vi måste skapa ett samhälle där planering för ett ekologiskt jordbruk och boskapshållning kan ske på en central nivå, och där permakultur (odling där växter samverkar i ekologiskt hållbara system, där det inte behövs bekämpningsmedel eller konstgödsel) kan bli en viktig del. Stora monokulturer måste delas upp i mindre geografiska enheter och bli mer tidspermanenta med fleråriga grödor. För detta menar Sveriges Kommunistiska Parti att socialismen krävs, med långsiktighet och framförhållning och utan vinstperspektiv.

 

JÄMSTÄLLDHET

Kvinnor som grupp drabbas särskilt hårt i kapitalismen med lägre löner, sämre arbetsvillkor, större ansvar för hushållsarbete och utsatthet för sexuella trakasserier. Kvinnor tvingas därutöver förhålla sig till en rad olika, sinsemellan motsägande, ideal som orsakar stor psykisk och fysisk påfrestning. Vi håller kampen för jämställdhet högt och menar att det är mycket viktigt att den slår i rätt riktning för att ge resultat. Med detta menar vi att den måste förändra de materiella faktorerna, de som består och som i sig själva ändrar och återspeglar människans attityder. Därför kämpar vi för sex timmars arbetsdag, bättre skolor och omsorg, uppvärdering av kvinnodominerade yrken och lika lön för lika arbete.

 

KLIMATKRISEN

Världen står idag inför en klimat- och miljökris som kommer att få oöverskådliga, katastrofala följder för mänskligheten under generationer framöver. Global uppvärmning och en skenande växthuseffekt kommer under de närmaste 100 åren att orsaka allt fler våldsamma och dödliga väderfenomen som orkaner och skogsbränder, stora landområden som sätts under vatten. Ökenbildning och missväxt kommer att leda till att klimatflyktingar i allt högre utsträckning drivs in till storstädernas slumområden världen över. Djurarter kommer att utrotas och ekosystem att förändras för alltid.

Naturresurser förbrukas som om det inte fanns en morgondag, fossila bränslen pumpas och grävs upp ur jorden och lämnar sargade landskap efter sig, fossilt vatten förbrukas utan tanke på vad som kommer att ske när det inte längre finns att tillgå. Orsaken till detta är ett den profitdrivna kapitalismen som orsakar meningslös överproduktion och lika meningslös överkonsumtion för att hålla produktionens hjul snurrande.

Klimatkrisen kan inte lösas under kapitalismen som överlevt sig själv och till slut ställer mänskligheten befolkning inför ett ödesval: socialism eller barbari?

Sveriges Kommunistiska Parti står tveklöst på socialismens sida. De arbetande människorna ska inte enbart ta ledningen och makten över produktionen – de måste också ta ansvar för att jorden kan fortsätta vara ett hem för mänskligheten under kommande århundraden.

 

KOMMUNISMEN

Det kommunistiska samhället är som all utveckling inget tillstånd, utan en process vars fundament är den ständiga fördjupningen av de kommunistiska produktionsförhållandena. Socialismen kommer att under lång tid ha utvecklat produktivkrafterna till en grad som tillåter att människornas välbefinnande, deras materiella och kulturella behov, kan tillmötesgås i högre grad. Förutom personlig egendom finns enbart den allmänna, kommunistiska egendomen. De materiella resurserna kommer att uppnå en sådan nivå att alla medborgare blir socialt likställda och det klasslösa samhället är uppnått.

Kommunismen kommer att vara ett utvecklat samhälle bestående av fria människor med högt medvetande och med arbete som första livsbehov. Den nödvändiga arbetstiden kommer att sänkas och lämna utrymme åt fritid för växande kulturella behov. Den gamla arbetsdelningen som visade sig i skillnaden mellan stad och land och fysiskt och intellektuellt arbete kommer att upphöra. Människorna stöps ändå inte i samma form utan bevarar sin mångfald och differentierade materiella och kulturella-andliga behov. När kommunismen segrat i hela världen kommer staten att dö bort och ersättas av självförvaltning med organ för samhällsplaneringen.

Kännetecknande för den kommunistiska samhällsformationen kommer vara ”av var och en efter förmåga – åt var och en efter behov”.

Friedrich Engels kallade det kommunistiska samhället språnget från nödvändighetens till frihetens rike och Karl Marx menade att i det klasslösa samhället är varje individs fria utveckling förutsättning för allas fria utveckling. Vi ansluter oss till dem och kämpar i denna anda för förverkligandet av människans fulla potential, som bara kan realiseras under socialismen och kommunismen.

Kommunisternas partiprogram (skp.se)

 

KOLLEKTIVTRAFIK

Mänskligheten står inför en enorm klimatkris och kollektivtrafiken måste spela en central roll i krisens lösning. Kapitalismen har emellertid visat sig ointresserad. De senaste 20 åren har priserna för kollektivtrafiken höjts med över 100 procent, långt mer än bensinpriserna det senaste året.

Den lösning som kapitalismen presenterar är individuell. Vi ska konsumera oss ur klimatkrisen genom att börja konsumera miljömedvetet. Istället för bensin- eller dieselbilar ska vi köpa elbilar. De individuella lösningarna – som också i längden är mänskligt ohållbara, eftersom de förutsätter låglönearbete på andra platser – framhålls och de kollektiva får stå tillbaka.

Som kommunister menar vi att det är tillsammans vi kan lösa klimatkrisen och ett kollektivt resande är en viktig beståndsdel i det. Det är ett slag mot både privatbilismen och konsumtionshetsen. Därför kämpar vi för en väl utbyggd och gratis kollektivtrafik, byggt efter människans behov och inte kapitalets profit.

 

KRIMINALITET

Kriminalitet är ett konstruerat samlingsbegrepp som handlar om samhällets reaktion på oönskade handlingar därför är det också upp till oss att begränsa eller utöka innebörden av det. Kriminalpolitiskt har förhållandet mellan brottslighet och straff kommit att dominera samhällsdebatten. Inte minst på grund av medias alarmistiska artiklar om enskilda brott begångna av enskilda personer och detta görs enbart för kommersiellt syfte, det vill säga lösnummerförsäljning och maximering av profiten.

Tack vare bland annat detta som brottsligheten upplevs vara ett större samhällsproblem idag. Detta gör straffrätten mycket användbar för politiker för att visa snabb handlingskraft med logiken ”strängare straff resulterar i minskad brottslighet”. Det i sin tur genererar fler marginaliserade grupper vilket ger billigare arbetskraft. Med dagens utbyggning av kriminalvården kan vi förvänta oss fler fängelsearbetare i kriminalvårdens egna fabriker.

Vilka hamnar där? Baserat på proletärers och trasproletärers levnadsvillkor i den svenska kapitalismen idag kan dessa komma att dominera fängelserna och dess produktion. Vi vill ha en mänsklig straffrättspolitik där andra och mer effektiva brottspreventiva metoder än fängelse används, exempelvis skyddstillsyn och samhällstjänst. Vi vill också skifta fokus till den ekonomiska brottsligheten som varje dag begås och förbises av samma företag som äger de stora mediebolagen.

Vårt parti är ute efter ett långsiktigt arbete med ett systemskifte som innebär att de brottspreventiva insatserna sker långt innan brottet sker. Det handlar om att förbättra människors livsvillkor, minska segregationen och satsa på utbildning. I slutändan är det den definierande makten som definierar handlingar som kriminella. Med produktionsmedlen i arbetarklassens händer är det arbetarklassen som definierar vad som är kriminellt.

KULTUR

Grunden för Sveriges Kommunistiska Partis kulturpolitik är att all kultur skall vara offentlig, att den skall ägas av alla och vara såväl icke-kommersiell som framåtsyftande och utvecklande. Konsten och kulturen lär oss att förstå livet – den gör oss till människor.

Kulturen är ett vapen i kampen mot det kapitalistiska samhällets orättvisor. Med hjälp av den avslöjar vi de kommersiella krafterna, stimulerar till kritiskt tänkande, medvetandegör, diskuterar och blottar den borgerliga ideologin. För oss är kulturen grundläggande och hör ihop med politisk kamp och klass; kulturen kan aldrig stå över klasserna, utan är fast rotad i klassamhället. Därför står vi också bakom kulturarbetarnas kamp för bättre villkor, men även för en mer jämställd kultur. Kvinnodiskrimineringen är utbredd inom kulturen och den moderna kulturen tar sig ofta kvinnoförnedrande uttryck.

Kulturen är dock inte något isolerat, utan samspelar med naturen och människans hälsa, både den fysiska och psykiska. Studier har visat att det finns ett nära samband mellan god hälsa och ett aktivt kulturutövande och deltagande i kulturella aktiviteter. Det är samtidigt något som arbetarklassen utesluts från i allt högre grad; dess egen kultur utesluts från våra gemensamma rum och den får inte det stöd som den behöver. Därför värnar vårt parti om folkrörelserna och de bildningsprojekt som utmanar den rådande samhällsordningen – bland annat biblioteken fyller en central funktion i och med att de erbjuder kunskapsinhämtning, gemenskap och en demokratisk plattform.

Sveriges Kommunistiska Parti kämpar för gratis kulturskola, kulturella mötesplatser, såsom Ungdomens Hus, ökade anslag till scenkonsten, expansiv satsning på kulturpolitiken, även på dess införande på arbetsplatser och skolor samt att också arbetarklassens barn får tillgång till ökade aktiviteter i skolans regi, både under och efter skoltid.

 

LANDSBYGDEN

Den svenska landsbygden dör sakta men säkert undan. Många av de gamla brukssamhällena försvinner eftersom deras huvudnäring försvinner. Med industrierna och arbetsplatsernas försvinnande försvinner också samhällstjänsterna. Det senaste slaget mot landsbygden är det fria skolvalet, som gör att eleverna från de mindre kommunerna i allt högre utsträckning pendlar till större kommuner, vilket betyder att skolorna på de mindre orterna får stänga eller skära ner.

Sveriges Kommunistiska Parti vill på allvar att hela Sverige ska leva.

Det innebär att garantera mindre orter arbetsplatser genom att planera för en spridning av industrin, samhällsinstitutionerna och alla andra arbetsplatser så att man uppnår en så jämn fördelning som möjligt. Det fria skolvalet måste avskaffas och varje ort måste garanteras en bra och likvärdig skola där eleverna kan utvecklas.

Planeringen av samhällsekonomin kommer dock aldrig att accepteras av de stora företagen och monopolen och kan bara uppnås i kamp mot dem och i kamp för socialismen – det är socialismen som på allvar kan få varje del av Sverige att blomstra.

MIGRATION

Med migration förstår vi människors förflyttning över nationsgränser. Det kan ske på många sätt, ibland frivilligt men oftast ofrivilligt. För allt fler människor blir flyktbehovet akut, de behöver fly undan krig och katastrofer. De behöver vår solidaritet. Allt fler människor lämnar också sina länder på grund av ekonomiska orsaker – det går inte att hitta en dräglig tillvaro hemmavid.

Vår grundläggande uppfattning är att ingen människa vill tvingas lämna sitt hem, sitt land och sina rötter. Det är en sanning för de som flyr krig, lika väl för de som inte kan försörja sig och sina familjer hemma. När dessa når Sverige, måste de mötas av vår solidaritet. De måste mötas av organisation och kamp för att bryta de förhållanden som tvingat dem hit. De måste organiseras tillsammans med alla andra arbetare i kampen för ett annat samhälle.

Vi kan inte genom stängda gränser stänga ute människor som söker ett bättre liv, som försöker navigera i kapitalismens träsk. Vi accepterar inte en politik som stänger ute människor för att vi ska kunna dela på smulor våra kapitalister ger oss.

Mot den snäva nationalismen ställer vi den proletära internationalismen.

 

MILJÖN

Den biologiska mångfalden är hotad på flera nivåer. Livsmiljön för djur, svampar, insekter, fåglar och växter försämras på grund av jord- och skogsbruk eller ändrad markanvändning. Föroreningar försämrar djurens och växternas fortplantningsförmåga. Jakt eller fiske överutnyttjas och vi ser djurarter utrotas. Människan har introducerat arter, vilka är främmande för oss, så kallade invasiva arter. Detta innebär problem för vår inhemska biologiska mångfald då sjukdomar förs in. Dessutom blir det konkurrens om resurser med mera.

I Brasilien bidrar svenska pensionsfonder till skogsskövling och markrofferi. Urfolken förlorar möjlighet att försörja sig när de mister tillgången till mark.

Bevakningen av den biologiska mångfalden är obefintlig om man jämför med klimat- och miljöfrågorna i stort. I samhällsplaneringsprocessen är frågan om biologisk mångfald oerhört viktig.

När det gäller miljöfrågorna vill Sveriges Kommunistiska Parti gynna biologisk mångfald vid nyproduktion, samt miljöcertifiera nyproduktion. Det är viktigt att vi inte får monokulturer, inte bara standardiserat växtval. Minska plastavfallet i haven. Minska antalet plastartiklar. Hitta nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Svaret på klimatkrisen och den ekologiska krisen är naturligtvis socialismen men Sveriges Kommunistiska Parti visar på lösningar som går att genomföra under kapitalismen.

 

NATO

Nato består idag av ett 30-tal stater som slutit sig samman under USA:s ledning. Den var vid sitt grundande 1949 riktad mot socialismen och är idag den europeiska och US-amerikanska imperialismens militära maktmedel i den globala ekonomiska maktkampen. Nato har bombat och styckat Jugoslavien, fört krig i Afghanistan, bistått USA i Irak och krossat Libyen, där svenska JAS-plan övervakade flygförbudszonen. Till krigens följder hör miljoner flyktingar världen över.

Kraftiga aktörer, som storföretag och vapenindustrin har pressat alla svenska regeringar till en smyganslutning, vilket gjort alliansfriheten till ett ihåligt begrepp. Med den officiella anslutningen har de lyckats och Sverige kommer inta en mer aktiv roll i kampen mot sina konkurrenter. Sveriges Kommunistiska Parti är mot svenskt Nato-medlemskap och kräver att Sverige varken ingår i en Nato-armé eller en EU-armé. Vidare anser Sveriges Kommunistiska Parti att militärorganisationen Nato ska upplösas.

NATUR

Forskning har visat att skogspromenader reducerar stress. Det ger lägre puls , sänker blodtrycket och minskar kortisolnivån i saliven. Det stärker immunförsvaret och minskar inflammation. Dessutom har det visat sig ha en positiv påverkan på ångest och depression. Även promenader i parker och grönområden i städer ser ut att ha liknande effekt. Vi måste skapa grönområden för de fattiga som inte har tillgång till trädgård eller som inte kan ta sig till tjusiga parkanläggningar. Vi kräver även skapande av hälsofrämjande utomhusmiljöer. Natur främjar hälsa och förebygger sjukdom.

Sveriges Kommunistiska Parti stödjer införandet av ”sommarlovsbiljetter”, gratis busskort, till barn från åk 6 och uppåt. Ur ett klassperspektiv är det viktigt att ha råd att använda kollektivtrafiken. Att alla barn har möjlighet att ta sig ut på landet, kunna komma ut till stranden, till djurparken och så vidare, känna att man inte är annorlunda.

Sommarkort och andra rabatterbjudanden är välkomna initiativ för många men vad vi först och främst vill se är gratis kollektivtrafik för alla, fria entréer i parker och andra trädgårdsanläggningar och möjlighet till semester och fritid för de människor som saknar ekonomiska möjligheter att åka iväg på sin arbetsledighet eller under sin sjukdom, arbetslöshet eller annan form av ledighet.

Barn och unga vill tillbringa mer tid i naturen visar undersökningar. Ta deras önskan på allvar. Investera i barns och ungas psykiska och fysiska hälsa.

Skriv ut natur på recept!

PSYKISK OHÄLSA

I det kapitalistiska Sverige är den psykiska ohälsan omfattande. Antidepressiva läkemedel används av 14% av kvinnorna och 7% av männen, enligt socialstyrelsens siffror från 2021. Därutöver är det inte alla med psykisk ohälsa som har diagnos eller behandlas med antidepressiva läkemedel. Studier gör gällande att en tredjedel av alla som söker primärvården har vårdbehov som följd av psykisk ohälsa. Kapitalismens institutioner gör dock gällande att dagens Sverige är den bästa av världar, världens sjunde lyckligaste land.  Den medicinska verkligheten visar ett sjukt samhälle med ökande psykisk ohälsa.

 

REVOLUTION

Den kommunistiska revolutionen är den samhällsomvälvande process där makten över produktionen och samhällsplaneringen övergår från enskilda kapitalister till det arbetande folket som helhet. Alla de olika grupper av människor som idag arbetar åt privata företag, kommuner eller staten kommer genom den kommunistiska revolutionen ta makten över sina liv i egna händer och själva vara med och skapa sin framtid. När dagens arbetare, tjänstemän, egenföretagare, arbetslösa, pensionärer och studenter tillsammans kontrollerar samhället kommer produktion, utbildning, vård och andra viktiga samhällsfunktioner organiseras effektivt och utifrån folkflertalets bästa. Därmed kommer exploatering av människor i alla dess former att upphöra.

Revolutionen kan bara genomföras när landets arbetare och andra utsugna skikt bestämt sig för att göra sig av med imperialismens ok och, i solidaritet med andra nationers arbetande folk, är beredda att bygga ett nytt samhällssystem – socialismen/kommunismen. Sveriges Kommunistiska Parti har som yttersta mål att sätta igång och leda denna process.

 

SJUKVÅRD

Det kapitalistiska Sveriges sjukvård är de permanenta besparingarnas sjukvård. En plats där allt färre sjukvårdsarbetare utför allt mer arbete och där antalet tillgängliga vårdplatser fortsätter att minska från ständigt nya lägstanivåer.

De kapitalistiska regeringarnas hantering av covid19-pandemin vittnar om ett system i kris, där ett kalkylerande förhållningssätt ställs över det enskilda människovärdet med oräkneliga mänskliga tragedier som följd. Förhållningssättet syns självklart också i relationen till vårdarbetarna som fortsätter lämna vården på grund av allt sämre arbetsmiljö, sämre återhämtningsmöjligheter och sjunkande reallöner.

Den privata bemanningsindustrin som fyller upp uppkomna luckor är lukrativ för sina ägare, men lyckas varken bädda för kontinuitet, god långsiktig vård eller säkerhet för sina patienter. De kapitalistiska ersättningssystemen snedfördelar vårdens resurser från en i genomsnitt äldre och sjukare population till en förhållandevis ung frisk sådan genom att stimulera till överdiagnostik via digitala tjänster, som leder till fler onödiga behandlingar av tillstånd som i normalfallet inte kräver åtgärd. Kapitalismen upprätthåller sjukdom och sjuk vård.

 

SKOGSBRUK

Det moderna skogsbruket innebär idag globalt en avskogning. Amazonas minskar i rasande takt – inte bara för att marken används för odling eller boskapsskötsel, utan också för att kapitalismen kan göra stor profit på trä. Den minskade skogsytan blir mera utsatt, och bränder i regnskogen har fört den till randen för att bli en källa till utsläpp istället för en grön lunga som absorberar växthusgaser. Det här hör till växthuseffektens allvarligaste skadeeffekter: träd i etablerade ekosystem fungerar annars som effektiva koldioxidsänkor.

Även i Sverige är skogsbruket miljöskadligt. Ofta kalhugger man stora ytor och återplanterar dem med snabbväxande träd för att kunna skörda igen innan skogen blivit gammal. Sådan skog är sämre på att bromsa klimatförändringen. Urskillningslös och profitabel användning av skogsmaskiner frigör också direkt ett övermått av kol som bundits i jorden, samtidigt som de fossilbaserade maskinerna och de långa transporterna av trä bidrar till problemen.

Men det handlar också om att artrika urskogar försvinner och skogsmaskinerna krossar livsmiljöer för flora och fauna. Att vistas i den långsamt växande naturliga skogen har en läkande inverkan på den stressade nutidsmänniskan, och när möjligheterna till dessa naturupplevelser som minskar blir också vår psykiska hälsa sämre.

Sveriges Kommunistiska Parti vill ha ett skogsbruk som planeras för minsta möjliga skada på miljön och för att bevara fungerande, komplexa ekosystem. Detta är bara möjligt under socialismen.

 

SKOLAN

Den svenska enhetsskolan, som infördes 1962 och som innebar ett enormt steg för arbetarklassens utbildning, håller sakta på att försvinna. Genom fria skolval, vinstdrivande skolor och allt mindre resurser håller man på att tränga bort arbetarklassen från bildning och utbildningen. Det fria skolvalet innebär en segregation, där barn och ungdomar med välutbildade och förmögna föräldrar flyttas från skolor där arbetarnas barn går. Med sig tar de även resurserna. De vinstdrivande skolorna tar medel som kunde gått till att förbättra situationen för eleverna i skolan och stoppar dem direkt i fickan på de kapitalister som driver skolorna. Även de kommunala skolorna tvingas lägga resurser på marknadsföring för att behålla elever

Ett första steg mot att göra den svenska skolan bra och effektiv även för arbetarklassens barn är att avskaffa det fria skolvalet, att garantera en likvärdig skola var man än bor i landet, att göra sig av med vinstdrivande och privata skolor, att på ett effektivt sätt investera i skolorna och att arbeta för att avståndet mellan lärarna och arbetarna minskar.

Den socialistiska skolan, som är vårt mål, ryms inte inom ramen för kapitalismen. Den kräver en planerad ekonomi och en tät sammankoppling mellan skola och arbetsplatser, så att eleverna kan lära känna olika arbetsprocesser och därigenom öka sin förståelse för alla aspekter av samhället. Den socialistiska skolan kan skapa allsidigt utvecklade personligheter, just eftersom den inte är underställd kapitalismens behov, utan människans behov.

 

SOCIALA ALLIANSER – PARTIETS STRATEGI

I kampen för socialismen uppfyller partiet sin roll som förtrupp genom att sträva efter organisationsformer som stärker det arbetande folkets makt och förmåga att kämpa mot kapitalismen på revolutionär grund.

För att kunna ge det arbetande folkets missnöje och kamp en anti-kapitalistisk karaktär är det nödvändigt att partiet och dess medlemmar söker bryta igenom de reformistiska strukturerna. Detta kan inte göras enbart genom ett deltagande i de reformistiska strukturerna, utan detta deltagande måste kompletteras genom byggandet av fronter som sträcker sig långt utöver de reformistiska organisationernas gränser och som kan förena arbetarklassen över yrkes- eller branschkategorier och på så sätt övervinna de falska motsättningar som splittrar arbetarklassen. Det är en angelägen uppgift för partiets medlemmar att bygga dessa fronter eller allianser, och i dem agera som kommunister.

Därtill deltar partiets medlemmar i alla relevanta forum där det är möjligt att föra ut partiets politik och ideologi på ett positivt sätt. Genom sina medlemmar måste partiet vara närvarande där människor finns och där människor kämpar.

I insikt om att det inte enbart är arbetarklassen som drabbas av monopolkapitalismens press måste partiet också sträva efter att analysera och förena arbetarklassen med de andra utsugna skikten: studenterna, små- och egenföretagarna och tjänstemännen. Enheten mellan arbetarklassen och de andra utsugna skikten byggs genom sociala allianser, där den gemensamma och allmänna kampen mot monopolkapitalismen kan organiseras. Partiet och dess medlemmar strävar därför inte enbart efter att ena hela arbetarklassen, utan hela det arbetande folket, i kampen mot kapitalismen.

Kommunisternas partiprogram (skp.se)

 

SOCIALISMEN

Sverige har förmåga och kompetens för kvalificerad produktion, högteknologi och avancerade tjänster på alla nivåer. Det finns utbildad och högkvalificerad personal och en organiserad arbetarklass. Det finns rika naturtillgångar och en betydande infrastruktur. De objektiva förutsättningarna för att kunna bygga socialismen i Sverige är uppfyllda. Socialismen måste bygga en hållbar relation mellan mänsklig verksamhet och natur och därför utveckla en ny miljöpolitik. Socialismen och kommunismen har gemensamt att samhällelig egendom finns, att människornas och kollektivens relationer inom produktion, fördelning och konsumtion sker planenligt och att alla människor har sin plats i arbetsprocessen enligt förmåga. Det råder rätt och skyldighet till arbete. I socialismen finns både statlig och kollektiv egendom som två former av samhällelig egendom. Marken socialiseras. Jord- och skogsbrukare, hantverkare och andra tjänsteutövare kan frivilligt gå samman i kooperativ, en produktionsform som utesluter utsugning. Socialismen skapar inga privata förmögenheter utan dess grundsats är: ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter prestation.”

Den socialistiska staten är arbetarklassens instrument med uppgiften att bygga det socialistiska produktionssättet utan utsugning, kriser, arbetslöshet och med social trygghet som mål. Enhet mellan ekonomisk politik och socialpolitik måste råda. Staten är ansvarig för allaräkenskaper och har en kontrollfunktion. På basis av det gemensamma ägandet agerar människorna för gemensamma mål genom den socialistiska demokratin. Transparens, insyn och deltagande är förutsättningar för den socialistiska demokratin. Den tar form på alla nivåer, längst ner i arbetskollektiven på arbetsplatserna och i basgrupper ute i samhället. Som socialistiskt land kommer Sverige att stå utanför imperialistiska allianser som NATO, EU och PESCO. Socialismen i Sverige, internationalistisk till sin karaktär, kommer i sina internationella relationer att stödja alla folks rörelser och kamp för befrielse från kapitalism och förtryck. Krigets gissel kommer inte att vara undanröjt förrän kapitalismen är avskaffad.

Kommunisternas partiprogram (skp.se)

 

STUDENTERNA

Studenterna och en stor del av gymnasieeleverna flyttar hemifrån för att studera vidare. Studenterna konstaterar ganska omgående att studierna inte är gratis, och man börjar skuldsätta sig för att studera.

Bostad, litteratur, buss- eller tågkort, mat, telefoni och internettjänster äter upp studielånet som man får under terminerna, men inte på sommaren.

Många blir tvungna att jobba parallellt med studierna, bo trångt, dela på bostad, köpa dyr litteratur för att studentbiblioteken inte har så många exemplar, äta dåligt. Deras examensarbeten, deltagandet i olika projekt och praktik på olika arbetsplatser är i princip obetalda och gör dem ofta till gratis arbetskraft.

Många studenter och de flesta gymnasieelever belastar familjens ekonomi för att klara sig. De drabbas av kostnadsökningar på mat, hyra och allt annat som också berör arbetarklassen, utan att ha egen inkomst.

Även studenter behöver vård, rekreation, fritid. Stressen orsakar psykisk ohälsa. Det finns många likheter mellan studenternas liv, och livet och behov hos en arbetarfamilj med dålig ekonomi.

De tillhör den fattigare delen av befolkningen under sin studietid.

För studenter och elever från arbetarfamiljer eller egen- och mikroföretagarfamiljer som flyttar för att fortsätta sina studier finns en rad krav som de kan ställa:

  • Billigt eller gratis boende, kostnadsfri litteratur, gratis transporter, samt studielön från första gymnasieåret.
  • Åtgärder mot den ökade psykiska ohälsan, garanti för fast arbete där de studier som bedrivits är relevanta.
  • Fler doktorandtjänster och en anständig lön för dessa.

Läs mer i partiets skolpolitiska program eller i vårt ungdomsförbunds handlingsprogram.

 

ÅLDERDOMEN

Efter 40års hårt arbete är de flesta äldre arbetare i behov av vård speciellt tandvård, psykiskvård och omsorg. Har behov av ett kvalitativt liv i bra boende med mötesplatser, pensioner som räcker till, tillgång till gemenskap och aktiviteter, rekreation och semester.

Pandemin har avslöjat alla sprickorna i den kapitalistiska äldrevården.

Det visar bland annat att 40 kommuner, enligt IVO rapport 2020, står för nästan 70 procent av alla dödsfall i covid-19 på äldreboenden.

Idag är det svårt att få plats på äldreboende.Det saknas 30 % platser på äldreboende i förhållande till behovet. Totalt 86 kommuner bedömer i dag att de har brist på äldreboendeplatser enligt Boverkets bostadsenkät.

Totalt sett köpte kommunerna in 19,4 procent av omsorgsverksamheten, vilket motsvarar strax över 49 miljarder kronor under år 2018.Inom primärvården sker 49 procent (!) av alla patientbesök hos privata vårdgivare enligt Ekonomifakta.

Vi är övertygade om att alla dessa problem kommer att lösas bara under arbetarmakten men på vägen dit kämpar vi för nödvändiga för äldre dagskrav:

  • Bygg flera trygghetsboende som minskar isolering,

särskilda boende och äldreboende med mötesplatser och aktiviteter.

  • Nej till privatisering av hemtjänsten, äldrevården och hälsovården. Avskaffa valfrihetslagen.
  • Massiva anställningar av vårds och omsorgspersonal.
  • Fast arbete för hemtjänstens personal.